සංගීතේ අසේනියි, මහීයි හොරෙන්ම විවහා වෙයි | Sangeethe Mahi and Aseni Wedding shoot

0 Просмотры
Издатель
සංගීතේ අසේනියි, මහීගෙයි ලස්සන Wedding Shoot එක්ක කරලා

Sangeethe | Episode 471 09th February 2021
Sangeethe | Episode 472 10th February 2021
Sangeethe | Episode 472 11th February 2021

Deweni Inima | Episode 1003 10th February 2021
Deweni Inima | Episode 1004 11th February 2021
Deweni Inima | Episode 999 04th February 2021pramod ganearachchi new song, sangeethe 315,deweni inima 930 , ninde gabure asha mawa , deweni inima 224 , wasthi, vini productions


#geethma_bandara​ #sangeethe​ #lawan_abhishek
Категория
Российские комедии
Комментариев нет.