විනූ සිරිවර්ධනගේ නිල චායා රූප නිකුත් වේ | Vinu Siriwardana Wedding Photos

1 Просмотры
Издатель
KASUN AND VINU | PRE WEDDING SHOOT

Photography - Danushka Senadeera (+94775000097)
Hair & Makeup - Ruchira Lakmali Liyanagamage
Wedding Planning - Siritha
Vinu’s outfit - Chamil Udayanga
Kasun’s outfit - TUX-CEYLON

Thank you for watching My videos
Please Like, Share & Comment


I Am Always Updating Srilankan Actors & Actress Current Situations. If You Guys Interesting To Watch My Videos
Don't Forget to Subscribe CHABEE - චබියා YouTube Channel.


For Copyright Matters Please Contact Us - madihasurf@


These Pictures Were Downloaded From Internet And Used Under Fair Usage Policy
I Do Not Own Any Copyright For Such Content


Edit Chabee
Producer Chabee


#Srilankan #Actors #Actress
Категория
Российские комедии
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика